Verlof en vrijstelling

Printversie
Leerlingen zaken - schoolgangen

De rijksoverheid bepaalt wanneer het zomervakantie, kerstvakantie en meivakantie is. Voor de overige schoolvakanties gelden adviesdata. Kinderen en jongeren zijn verplicht om elke schooldag naar school te gaan. De Leerplichtwet kent geen snipperdagen.

Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen zij extra vrij krijgen. Dit noemen we ook wel verlof of vrijstelling van de plicht tot geregeld schoolbezoek. Kinderen en jongeren hoeven dan voor een dag of voor een beperkt aantal dagen niet naar school. Ouders/verzorgers hebben de verantwoordelijkheid om terughoudend te zijn in het aanvragen van verlof. Vraag niet meer verlof aan dan echt noodzakelijk. Het is niet in het belang van het kind of de jongere om school te missen!

Verlof aanvragen

Via een aanvraagformulier kunt u extra verlof aanvragen. De reden van de aanvraag bepaalt welk formulier u nodig hebt. De aanvraagformulieren vindt u op de pagina Downloads. Per onderwerp staat aangegeven bij wie u verlof kunt aanvragen.

De schooldirecteur en de consulent leerplicht/RMC beoordelen de aanvraag. Om tijd te creëren voor open overleg of een eventuele bezwaarprocedure, dient de verlofaanvraag minimaal acht weken van tevoren bij de schooldirecteur binnen te zijn.

De schooldirecteur is bevoegd een besluit te nemen over een extra verlofaanvraag voor maximaal tien schooldagen in een schooljaar. De consulent leerplicht/RMC is bevoegd een besluit te nemen over een extra verlofaanvraag voor meer dan tien schooldagen. Hij doet dit altijd in overleg met de schooldirecteur.

Bezwaar en beroep

Zowel de directeur als de consulent leerplicht/RMC is verplicht een besluit te nemen over de verlofaanvraag. Wanneer zij voor hun besluit extern advies moeten inwinnen, bijvoorbeeld van een arts, dan melden zij u dit schriftelijk. U hebt het recht om bezwaar tegen het besluit te maken. U kunt uw bezwaarschrift indienen bij:

Regio Noord-Veluwe
De heer J.M. Voskuil
Postbus 271
3840 AG Harderwijk

Uitgebreidere informatie